Chứng nhận hợp quy dây đai an toàn | Uy tín – Chất lượng

Trang chủ » Tin tức viện chất lượng
chứng nhận hợp quy đai an toàn uy tín
Tin tức viện chất lượng
10-01-2024
6 lượt xem

Ngày 30/12/2014 Cục An toàn – Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã ban hành Thông tư số 36/2014/TT-BLĐTBXH quyết định ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 23:2014/BLĐTBXH đối với Hệ thống chống rơi ngã cá nhân (dây dai an toàn). Trong bài viết này, Viện chất lượng Việt Nam sẽ cung cấp các bài viết liên quan đến hoạt động chứng nhận hợp quy dây đai an toàn.

 

1. Chứng nhận hợp quy dây đai an toàn

1.1 Chứng nhận hợp quy dây đai an toàn là gì?

Chứng nhận hợp quy dây đai an toàn là hoạt động cấp chứng chỉ hợp quy cho các doanh nghiệp có sản phẩm dây đai an toàn phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu tại Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng theo quy định pháp luật. Thông tư số 36/2014/TT-BLĐTBXH ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 23:2014/BLĐTBXH đối với Hệ thống chống rơi ngã cá nhân hay dây đai an toàn.

Quá trình chứng nhận hợp quy dây đai an toàn là một hoạt động quan trọng trong lĩnh vực an toàn và bảo vệ lao động. Hoạt động này nhằm đảm bảo rằng dây đai an toàn, một thành phần quan trọng trong hệ thống an toàn làm việc, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và tiêu chuẩn an toàn.

Chứng nhận hợp quy dây đai an toàn theo QCVN 23:2014/BLĐTBXH

Chứng nhận hợp quy dây đai an toàn theo QCVN 23:2014/BLĐTBXH

 Xem thêm: Thủ tục chi tiết Chứng nhận hợp quy găng tay bảo hộ lao động

1.2 Các loại dây đai an toàn cần chứng nhận hợp quy

Dây đai an toàn đỡ cả người được giới hạn để sử dụng cho một người với khối lượng tổng không vượt quá 100 kg.

Dây đai an toàn treo và thiết bị hấp thụ năng lượng gồm hai loại thiết bị hấp thụ năng lượng sau:

+ Loại 1 được sử dụng trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân khi lắp đặt ở khoảng cách rơi tự do được giới hạn tối đa là 1,8 m và nếu xảy ra rơi, xung lực giới hạn tối đa là 4,0 kN.

+ Loại 2 được sử dụng trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân được lắp đặt ở khoảng cách rơi tự do được giới hạn tối đa là 4,0 m và nếu xảy ra rơi, xung lực giới hạn tối đa là 6,0 kN. Dây treo và thiết bị hấp thụ năng lượng được giới hạn để sử dụng cho một người với khối lượng tổng không vượt quá 100 kg.

Dây cứu sinh tự co, bao gồm cả dây cứu sinh tự co có một thiết bị cứu hoàn chỉnh được giới hạn để sử dụng cho một người với khối lượng tổng không vượt quá 100 kg.

Đường ray thẳng đứng và dây cứu sinh thẳng đứng kết hợp với bộ hãm rơi ngã kiểu trượt được giới hạn để sử dụng cho một người với khối lượng tổng không vượt quá 100 kg.

Các bộ phận nối có cổng tự đóng và tự khóa được làm từ các vật liệu bằng kim loại được giới hạn để sử dụng cho một người với khối lượng tổng không vượt quá 100 kg.

1.3 Doanh nghiệp nào cần chứng nhận hợp quy dây đai an toàn

 • Các tổ chức, cá nhân sản xuất, lưu thông và sử dụng đối với từng loại dây, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân.
 • Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, lưu thông và sử dụng đối với từng loại dây, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân.
Chứng nhận hợp quy dây đai để đảm bảo an toàn cho người sử dụng

Chứng nhận hợp quy dây đai để đảm bảo an toàn cho người sử dụng

2. Quy định về chứng nhận hợp quy dây đai an toàn

Đối với Dây dai an toàn sản xuất trong nước:

 • Các loại dây đai an toàn, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân sản xuất trong nước phải được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy phù hợp với các quy định của Quy chuẩn QCVN 23:2014/BLĐTBXH.
 • Các loại dây đai an toàn, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân sản xuất trong nước trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải gắn dấu hợp quy, ghi nhãn theo quy định tại mục 2 của Quy chuẩn QCVN 23:2014/BLĐTBXH.

Đối với dây đai an toàn nhập khẩu

Quy định chứng nhận hợp quy và kiểm tra chất lượng dây đai an toàn, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân nhập khẩu như sau:

Các loại dây đai an toàn, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân nhập khẩu phải được chứng nhận hợp quy và kiểm tra chất lượng phù hợp với các quy định tại mục 2 của Quy chuẩn QCVN 23:2014/BLĐTBXH.

 • Việc chứng nhận hợp quy dây đai an toàn do các tổ chức chứng nhận đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ định hoặc các tổ chức, cá nhân nước ngoài được thừa nhận tiến hành.
 • Việc chứng nhận hợp quy dây đai an toàn được thực hiện theo phương thức thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa (Phương thức 7 trong quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).
 • Trong trường hợp các loại dây đai an toàn, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân nhập khẩu mà theo thỏa thuận song phương, đa phương giữa các cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước xuất khẩu các loại dây, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân quy định không phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu thì các loại dây, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân này được miễn kiểm tra nhập khẩu.
 • Các loại dây, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân nhập khẩu, trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải gắn dấu hợp quy, ghi nhãn theo quy định.

Đối với Dây dai an toàn lưu thông trên thị trường:

 • Các loại dây đai an toàn, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân lưu thông trên thị trường phải có dấu hợp quy, ghi nhãn theo quy định.
 • Trong trường hợp cần thiết, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành việc kiểm tra chất lượng đối với các loại dây đai an toàn, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân lưu thông trên thị trường như đối với các sản phẩm sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.

 Xem thêm:  Chứng nhận hợp quy giày bảo hộ lao động | Uy tín – Nhanh gọn

3. Quy trình chứng nhận hợp quy dây đai an toàn

Bước 1: Đăng ký chứng nhận hợp quy dây đai an toàn

Bước 2: Tiến hành ký kết hợp đồng chứng nhận

Chuyên gia liên hệ để trao đổi thông tin với khách hàng. Hai bên ký kết hợp đồng và thống nhất nội dung, kế hoạch đánh giá chứng nhận phù hợp.

Chuyên gia tiến hành tư vấn chứng nhận ISO 9001 cho doanh nghiệp chưa xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng để đủ điều kiện tiến hành chứng nhận hợp quy.

Bước 3: Tiến hành lấy mẫu thử nghiệm và đánh giá chứng nhận

Với sản phẩm dây đai an toàn được sản xuất trong nước. Chuyên gia tiến hành chứng nhận theo phương thức 5 bao gồm đánh giá quy trình chất lượng tại Nhà máy và lấy mẫu thử nghiệm sản phẩm.

Với sản phẩm được nhập khẩu. Chuyên gia tiến hành chứng nhận theo phương thức 7 bao gồm đánh giá lô hàng và lấy mẫu thử nghiệm.

Sau khi có kết quả đánh giá, thử nghiệm. Chuyên gia xét duyệt hồ sơ để cấp chứng nhận hợp quy cho dây đai an toàn

Bước 4: Khắc phục các điểm không phù hợp (nếu có)

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận hợp quy dây đai an toàn (và kết quả kiểm tra chất lượng dây đai an toàn)

Với sản phẩm trong nước, giấy chứng nhận hợp quy có hiệu lực trong 03 năm;

Với sản phẩm nhập khẩu, giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với lô hàng nhập khẩu.

Một số loại dây đai cần chứng nhận hợp quy

Một số loại dây đai cần chứng nhận hợp quy

4. Đơn vị chứng nhận hợp quy dây đai an toàn uy tín

Viện chất lượng Việt Nam là đơn vị có chức năng tư vấn, đánh giá chứng nhận hợp quy các thiết bị Bảo hộ lao động nói chung và chứng nhận hợp quy dây đai an toàn nói riêng. Hiện nay Viện chất lượng đã đánh giá cấp chứng nhận cho các doanh nghiệp trên khắp Việt Nam. Khi hợp tác với Viện chất lượng, các đối tác và khách hàng sẽ nhận được các lợi ích sau:

 • Thời gian thực hiện nhanh chóng với chi phí chứng nhận hợp lý
 • Thủ tục đơn giản, chính xác với sự hỗ trợ tối đa
 • Đội ngũ chuyên gia tư vấn và đánh giá có kiến thức sâu rộng, tay nghề cao, được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế.
 • Thay doanh nghiệp thực hiện thủ tục công bố tại Cục An toàn- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
 • Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đi kèm như: Chứng nhận ISO; Kiểm định thiết bị; Đào tạo vận hành, Đào tạo ATLĐ; Thử nghiệm….

Hy vọng với những thông tin trên Quý khách hàng đã nắm được quy trình chứng nhận hợp quy dây đai an toàn bảo hộ lao động. Quý doanh nghiệp cần tư vấn báo phí dịch vụ của Viện chất lượng Việt Nam. Vui lòng liên hệ qua hotline 090.284.2298 hoặc email info.vienchatluong@gmail.com để được hỗ trợ tốt nhất.

✅ Thương hiệu Uy tín⭐ Hỗ trợ trên toàn quốc
✅ Chi phí thấp nhất⭐ Nhận chứng chỉ nhanh
✅ Hỗ trợ 24/7☎️    090.284.2298

 

 

Rate this post
GỌI ĐIỆN NGAY 0902.842.298